Prof. Dr. Salim Serkan Nas
Dekan Vekili
serkannas@gumushane.edu.tr
Kişisel Sayfa