GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

1

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, Mühendislik eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur.

2

Öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) en az on beş (15) iş günü ve en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler.

3

Resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılamaz. Ancak, özel kurum ya da kuruluşlarda, resmi tatil dışındaki Cumartesi günlerinde de staj yapılabilir.

4

Staj yapılabilecek resmi ya da özel sektör kuruluşlarının belirlenmesinde Bölümlerin Staj Komisyonları yetkilidir.

5

Türkiye dışında staj yapmak isteyen öğrenciler stajlarını Uluslar arası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (The International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience) IAESTE (http://www.iaeste.itu.edu.tr/tr/index.htm) kanalı ile gerçekleştirebilirler

6

Öğrenci, staja başlamak için gerekli olan resimli ve soğuk damgalı Staj Sicil Fişini ve Staj Defterini Bölüm/Dekanlık web sayfasından temin etmelidir.

7

Öğrenci 3 nüsha olarak doldurduğu staj başvuru formunu staj yapmak istediği kuruma onaylattıktan sonra staj başvuru süreleri içerisinde Bölüm Staj Komisyonu Başkanlığına başvurur.

8

Staja başlayan öğrenci, staj komisyonu başkanına bilgi vermeden ve onay almadan staj yerini değiştiremez, değiştirdiği takdirde yapılan stajı geçersiz sayılır.
 

9

Yurt içinde yapılan staj için hazırlanan staj defterinin yazım dili Türkçedir. Yurt dışında yapılan stajlar için staj dosyaları Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.
 

10

Staj Sicil Fişi, staj yaptığı kuruluşun en yetkili amiri tarafından öğrencinin devamı, ilgisi, başarısı ve diğer durumlarına ilişkin bilgileri içerecek şekilde eksiksiz doldurulur ve imzalanarak mühürlenir.
 

11

Staj Sicil Fişi staj yapılan kurum tarafından/öğrenci tarafından ilgili bölüm sekreterliğine/staj komisyon başkanlığına gönderilmelidir. Adı geçen fişin postadaki kayıplarından ve gecikmesinden Öğrenci işleri, Bölüm Başkanlığı ve Staj Komisyonu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 

12

Öğrencinin staj dosyası, içerdiği bilgiler, yazım şekli, işyerinden gelen staj sicil fişi ve bölümlerin aradığı temel ilkeler dikkate alınarak ilgili bölümün staj komisyonu tarafından incelenir.
 

13

Birbirine büyük oranda benzeyenbir başka staj dosyasından kopya edildiği izlenimi uyandıran staj dosyalarının her ikisi ya da büyük oranda kitaplardaki bilgileri içeren bir staj dosyası Bölüm Staj Komisyonu tarafından tamamen reddedilir.
 

14

Staj raporlarının incelenmesi sonucunda staj evrakında ve belgelerinde tahribat yapan veya staj yerine devam etmediği halde staj raporu düzenleyip teslim ettiği belirlenen öğrenciler hakkında, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturma açılır.
 

15

Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki bölümlerinde kabul edilmiş eski stajları, belgelendirdikleri taktirde ilgili staj komisyonunun uygun gördüğü oranda kabul edilebilir. Meslek Yüksek Okullarının teknik programlarından mezun olmuş ve dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler, Ön Lisans öğrenimleri sırasında yapmış oldukları stajları belgeledikleri takdirde staj komisyonunca belirli oranda stajından muaf tutulabilirler.

 

 

STAJ BAŞVURU İŞLEMLERİ

1

Bilgisayar üzerinden 3 nüsha halinde “zorunlu staj başvuru formu” doldurulacaktır.

Stajlar Dekanlık tarafından ilan edilen tarihler arasında yapılacak olup, ilan edilen tarihlerde herhangi bir değişiklik yapan öğrencinin staj başvurusu kabul edilmeyecektir. Staj başvuru formundaki staj başlama ve bitiş tarihleri bu zaman aralığı dikkate alınarak doldurulacaktır.

3

Staj Dosyası Bölüm Sekreterliğinden değil Bölüm/Dekanlık web sayfalarından alınacaktır.

4

Zorunlu staj başvuru formundaki gerekli yerler doldurulduktan sonra stajın yapılacağı işyeri tarafından ilgili kısım onaylanacaktır

5

Stajın yapılacağı işyeri tarafından onaylanan 3 nüsha halindeki zorunlu staj başvuru formuna, nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi ve SGK’dan öğrencinin kendisi ve ailesinin (anne-baba) sigorta durumlarını gösteren belgeler de eklenerek, staj komisyonu başkanı tarafından kontrol edilmelidir. Kontrol edilen staj başvuru formalarının Dekanlık Staj İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

6

Puantaj kayıt cetveli Bölüm/Dekanlık web sayfalarından temin edilmelidir. Staj yapılan her ay için ayrı ayrı puantaj cetveli hazırlanmalıdır.

7

Puantaj cetvelleri postayla gönderilmeyecek olup, Dekan tarafından belirlenen tarihler arasında aslı olarak elden teslim edilecektir. Geç getiren öğrencilerin puantajları kabul edilmeyecektir.

8

Staj yapacak öğrencilerin staja gitmeden önce sigorta başlangıç belgesini Dekanlık Staj İşlerinden almaları gerekmektedir. 

 

Staj dosyasının doldurması ve onaylatılması aşaması:

Staj dosyasının içinde yer alan “dilekçe” ye bölüm sekreterliğinden verilen sayı eklenerek staj komisyonundaki ilgili öğretim elemanına imzalatılacak, “staj talimatı” staj komisyonu başkanına imzalatılacak, “staj dosyası” ve “staj formları”na 3 adet vesikalık fotoğraf yapıştırılarak Mühendislik Fakültesi Dekanlık Yazı İşlerine mühürletilecektir.

 

 

 

Staj Puantaj Cetveli
Staj Başvuru Formu
Staj Dosyası