Emin Özel
Fakülte Sekreteri V.
emin.ozel@gumushane.edu.tr 1961