Ali Kemal Kabal
Fakülte Sekreteri V.
alikemal.kabal@gumushane.edu.tr 1961